Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Ennätysmäärä pääomaa kasvuyrityksiin ja toiminnallisesti hyvä tulos

Pääomasijoitusmarkkinoiden aktiivisuus on säilynyt Suomessa ja kansainvälisesti hyvällä tasolla jo useampana vuonna koskien niin rahastojen varainkeruuta, uusia sijoituksia kuin irtautumisiakin. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suomen startup-yrityksiin virtaa eniten pääomasijoituksia Euroopassa. Vuonna 2016 suomalaisyritykset keräsivät suuria, yli 5 milj. euron kokoisia venture capital -kierroksia ennätykselliset 17 kappaletta, kun vuosina 2012–2015 niitä toteutui vuositasolla vain 5–10 kappaletta. Kypsemmän vaiheen kasvurahastoissa on etenkin irtautumisaktiviteetti jatkunut vilkkaana sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kehitystä tukee nykyisessä matalien korkojen ympäristössä pääomamarkkinoiden globaali trendi, jossa pääomaa hakeutuu riskisimpiin ja tuotto-odotuksiltaan korkeampiin omaisuusluokkiin, kuten pääomasijoituksiin.

Tesi on pääomasijoitusyhtiö, joka mahdollistaa yritysten nopeamman kasvun sijoittamalla niihin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta. Teemme sijoituksia venture capital- ja kasvurahastoihin sekä sijoitamme yhdessä muiden sijoittajien kanssa nopeasti kasvaviin pk-yrityksiin sekä teollisiin investointeihin. Olemme onnistuneet työssämme, kun yritykset arvostavat meitä omistajina ja toimintamme tunnetaan myös kansainvälisesti. Työskentelemme arvojemme mukaisesti; etsimme rohkeasti ratkaisuja yhdessä. Ja olemme saaneet hienoja tuloksia aikaan!

Tesin vuotta 2016 kuvaavat hyvin kasvanut sijoitusvolyymi, kansainvälisten sijoittajakumppanien aktiivisuus Suomen kasvuyritysmarkkinassa, kohdeyritysten kasvu sekä vahva taloudellinen tulos. Teimme sijoituksia rahastoihin ja kasvuyrityksiin 165 miljoonalla eurolla. Annoimme sijoitussitoumuksia venture capital- ja kasvurahastoihin, kuten Creandumiin, Northzoneen ja Folmeriin, 102 miljoonalla eurolla ja sijoitimme yrityksiin, kuten Optofidelity, Vexve ja Touhula, 63 miljoonaa euroa. Irtautumisista merkittävin oli cleantech-yhtiö Eniramin myynti Wärtsilälle.

Tesi-hallinnoitavat-paaomasijoitukset-3

Kansainväliset sijoittajakumppanimme etsivät Suomesta aktiivisesti uusia menestystarinoita. Viime vuonna neljässätoista Tesin suorassa sijoituksessa oli mukana kansainvälisiä sijoittajia, jotka sijoittivat yrityksiin yhteensä 140 miljoonaa euroa. Merkillepantavaa on myös, että Tesin kansainväliset kohderahastot sijoittivat viime vuonna 28 miljoonaa euroa kahdeksaan suomalaisyritykseen. Kasvua ja kansainvälistymistä hakevat yritykset saavat kansainvälisiltä sijoittajilta pääoman lisäksi myös täydentävää osaamista hallituksiinsa ja arvokkaita yhteyksiä kansainvälisille markkinoille. Samalla Suomen pääomasijoitusmarkkina kehittyy ja kansainvälistyy.

Olemme mukana suoraan ja rahastojen kautta jo yli 700 yrityksessä. Aktiivinen sijoituskohteiden ja -kumppaneiden etsintä, kohdeyritysten kehittämiseen osallistuminen ja onnistuneet irtautumiset ovat vaatineet paljon taitavaa työtä, ja se kantaa myös hedelmää. Kohdeyrityksemme ovat viime vuosina kasvaneet selvästi nopeammin kuin yritykset keskimäärin, esimerkiksi vuonna 2016 Tesin suorien kohdeyritysten liikevaihto kasvoi keskimäärin 17 %. Kohdeyritysten kasvu ja kannattavuuskehitys sekä rahastojen myönteinen arvonkehitys vaikuttivat siihen, että Tesin liiketoiminnan tulos oli 45 milj. euroa voitollinen. Sijoitusten hyvä tuotto antaa Tesille mahdollisuuden laittaa raha kiertämään ja edistää näin uusien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Vuosi 2017 on alkanut hyvin. Olemme tehneet kaksi uutta rahastositoumuspäätöstä. Suorien sijoitusten osalta saimme loistavia uutisia Uudestakaupungista kiinalaisen Contemporary Amperex Technology Limitedin tullessa Valmet Automotiven vähemmistöomistajaksi. Samassa yhteydessä Valmet Automotive allekirjoitti sopimuksen, jolla se ostaa ruotsalaisen Semconin autoteollisuudelle suunnatut suunnittelupalvelutoiminnat Saksassa. Nyt Valmet Automotive tähtää keskeiseksi autoteollisuuden suunnittelupalvelujen tarjoajaksi Euroopassa ja rakentaa vahvaa asemaa erityisesti nopeasti kasvavilla sähköautomarkkinoilla.

Suomalaisten on uudistettava talouden rakenteita ja jatkuvasti kehitettävä osaamistaan, jotta menestymme kansainvälisessä kilpailussa. Vaikka Suomen pääomasijoitusmarkkinan kehitys on viime vuosina mennyt eteenpäin, on verrokkimaiden kuten Ruotsin lukuihin vielä matkaa. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen tarjonnan lisääminen yrityksille mahdollistaa kasvun kiihdyttämisen ja uusille markkinoille laajentumisen. Tähän Tesi osallistuu omalla sijoitustoiminnallaan ja asiantuntijaverkostollaan yhteistyössä sijoituskumppanien ja kohdeyhtiöiden kanssa.

Vuonna 2017 vastuullisuus on Tesissä yhä vahvemmin esillä ja olemme yhä aktiivisempi yritysten omistaja. Sijoitamme kasvunälkäisiin yrityksiin ja panostamme niiden arvonluonnin kehittämiseen. Uskomme, että vastuullinen liiketoiminta on yritykselle kilpailuetu ja edellytys pitkän aikavälin menestykselle.

Haluan kiittää Tesin ammattitaitoista ja innokasta tiimiä siitä kovasta työstä, jota he ovat yritysten kasvun eteen tehneet. Työn tulos näkyy kohdeyritysten ja Tesin taloudellisena kehityksenä, rahoituskierrosten ja irtautumisten onnistumisena. Tällä kehityspolulla on hyvä jatkaa!

Martin Backman