Vastuullista kasvua yhdessä
Yritysvastuu

Tesille yritysvastuu tarkoittaa halua edistää kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa niin, että kasvumahdollisuudet huomioidaan ja vastuullisuusajattelun laiminlyönnistä syntyviä riskejä vältetään.

Vastuullista kasvua kumppaneiden kanssa

Teksti Risto Pennanen    Kuvat Junnu Lusa

Yritysvastuu

Tesille yritysvastuu tarkoittaa halua edistää kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa niin, että kasvumahdollisuudet huomioidaan ja vastuullisuusajattelun laiminlyönnistä syntyviä riskejä vältetään.

Tesi haluaa monipuolistaa yritysvastuun toteuttamista. Samalla se tunnustaa, että arjen realiteetit haastavat toisinaan hyvän tahdon.

Arjen realiteetit syntyvät muun muassa siitä, että erilaisilla toimialoilla ja omistajilla voi olla erilaisia tavoitteita ja vastuullisuuskäytäntöjä. Tesi ei voi vähemmistöomistajana yksin hakata kiveen vastuullisuuden normeja, eikä yhtiössä edes kuvitella, että sillä olisi paras osaaminen jokaisen toimialan vastuullisuusnäkökulmien kehittämisessä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valtion omistama kasvurahoittaja lakaisisi yritysvastuun mahdottomana maton alle. Yhtiö voi hyvinkin jättää sijoituksen tekemättä siksi, että sijoituskohteessa ei ole halua kehittää vastuullisuutta parempaan suuntaan.

”Näin on myös käynyt, jos on näyttänyt todennäköiseltä, että emme pysty vaikuttamaan potentiaalisen kohteen toimintaan yhdessä kumppaniemme kanssa edes keskipitkällä aikavälillä”, sanoo kasvusijoituksista vastaava johtaja Jan Sasse.

Vastuullisuuskeskustelu kohdeyrityksen hallitukseen

Viime vuosina Tesi on kuvannut vastuullisuuttaan erityisesti taloudellisen vastuun ja vaikuttavuuden kautta. Se on raportoinut siitä, kuinka sijoitukset ovat luoneet uutta kasvua ja työllisyyttä.

Lisäksi yhtiö on ollut aktiivisesti mukana rahastojen vastuullisuustoiminnan kehittämisessä. Suuri osa Tesin sijoituksista tapahtuu juuri rahastojen kautta. Kotimaiset rahastotoimijat ovatkin muutaman viime vuoden aikana nostaneet yritysvastuun kohdeyritystensä prioriteetteihin.

Viime syksynä Tesi käynnisti hankkeen yhä kokonaisvaltaisemman yritysvastuuajattelun kehittämiseksi. Tavoitteena on integroida vastuullisuusasiat kiinteäksi osaksi liiketoimintaa ja löytää tehokkaimmat käytännön toimenpiteet tämän saavuttamiseksi.  

Vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on vastuuasioiden integroiminen sijoitusprosessiin ja aktiiviseen omistajuuteen, ei niinkään tiettyjen toimialojen tai yritysten poissulkeminen sijoitusfokuksesta.

Kehityshanke on vielä meneillään, mutta ainakin yksi asia on selvä. Tesi haluaa nostaa vastuullisuuskysymykset hallituksen pöydälle yrityksissä, joissa se on omistajana. Yritysvastuun pitäisi olla luonteva osa yhtiön arvoja, liiketoiminnan johtamista ja strategiaa.  Hallitus on keskeisin foorumi, jossa erilaiset omistajat voivat etsiä yhdessä kullekin yritykselle sopivia vastuullisuustavoitteita.

Tesi-Nysten-1200x800

Tony Nysten, sijoitusanalyytikko, Venture Capital -sijoitukset

Tesin näkökulmasta yritysvastuu on ajattelukehikko, jonka avulla yritys voi hahmottaa sekä keskeisiä riskejä että uusia mahdollisuuksia. Yritysvastuun kehittäminen on siis yksi väline yrityksen arvon kasvattamisessa.

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi on järkevää toimintaa jokaiselle yritykselle. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan entistä enemmän sekä kansantalouteen että yrityksiin. Siksi yritysten hallituksissa on mielekästä keskustella, voiko ilmastonmuutos synnyttää riskejä, jotka toteutuessaan vetävät maton sen liiketoiminnan alta. Yhtä tärkeää on pohtia, luoko ilmastonmuutos kysyntää, jota yritys ei ole aiemmin tullut ajatelleeksi.

Tesin näkökulmasta yritysvastuu on ajattelukehikko, jonka avulla yritys voi hahmottaa sekä keskeisiä riskejä että uusia mahdollisuuksia.

Sekä riskit että uudet mahdollisuudet nousevat esiin paremmin keskustelulla kuin normeilla. Hyvät kysymykset ovat julistuksia tärkeämpiä.

”Olemme saaneet oikeaan osuneella kysymyksellä yrityksen nostamaan toimintansa keskiöön vastuullisuuteen liittyvän asian, jota yhtiön johto ei ollut aiemmin edes pohtinut”, sanoo sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen.

Samalla on syytä muistaa, että yritysvastuu on paljon ympäristökysymyksiä laajempi käsite, johon sisältyvät myös muun muassa vastuullinen henkilöstöpolitiikka, vastuullinen tietojen käsittely, hyvän hallintotavan mukainen toiminta ja taloudellinen vastuu.

Voimavarat oikeisiin asioihin

Etenkin pienelle yritykselle moninainen vastuullisuus voi tuntua suurelta vuorelta kiivettäväksi – samaan aikaan kun pitäisi kehittää esimerkiksi laatuajattelua, asiakaskokemusta tai digitaalista kilpailukykyä.

Haaste on monissa tapauksissa enemmänkin vastuullisuuden todentamisessa kuin itse toiminnassa. Tämän vuoksi Tesinkin vastuullisuustavoitteiden määrittäminen on vaikeampaa kuin pörssisijoituksia tekevillä sijoittajilla.

”Pörssisijoittaja voi laskea esimerkiksi salkkunsa hiilijalanjäljen, koska pörssiyhtiöt raportoivat sellaisen. Meidän kohdeyrityksillämme ei ole samanlaista velvollisuutta eikä usein edes siihen vaadittavia resursseja”, sanoo Riitta Jääskeläinen.

Tesikään ei halua pk-yritysten niskaan raskasta raportoinnin taakkaa.

”Paljon tärkeämpää on kehittää vastuullisuutta ja pohtia, mihin rajalliset voimavarat kannattaa ensimmäiseksi suunnata. Monet tutkimukset osoittavat, että tämä pohdinta kannattaa. Yritysvastuun hyvin hoitavat yritykset tekevät muita parempaa tulosta, rekrytoivat parhaat työntekijät ja saavat myös rahoitusta muita paremmin”, sanoo viestintäpäällikkö Satu Holm-Jumppanen.

Yritysvastuuraportti

Lue koko raportti pdf-muodossa

Johtaminen

Toimitusjohtajan katsaus

Yritysvastuun periaatteet ja olennaiset teemat

Yritysvastuun kehittäminen ja tavoitteet

Kumppanit ja sidosryhmäyhteistyö

Ihmiset

Henkilöstö ja yrityskulttuuri

Toimintaperiaatteet

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Yritysvastuu lukuina

Vaikuttavaa ja vastuullista riskinottoa

Tilinpäätös

Verojalanjälki 2016

Raportin kuvaus (GRI)

Tesi lyhyesti

Tesi lyhyesti